Γενικοί όροι και προϋποθέσεις


§ 1 Γενικά

Οι ακόλουθοι κανόνες του παιχνιδιού και οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις διέπουν τη χρήση του online παιχνιδιού ή του παιχνιδιού για κινητές συσκευές που παρέχεται από την Playa Games GmbH στις ιστοσελίδες της Playa Games GmbH, καθώς και σε App Store ή μέσω εξωτερικών συνεργατών διανομής.

Με τη δημιουργία ενός χαρακτήρα παιχνιδιού, ο χρήστης αιτείται τη σύναψη σύμβασης δωρεάν χρήσης του παιχνιδιού με την Playa Games GmbH (εφεξής «Πάροχος»). Ο πάροχος αποδέχεται τη σύμβαση με την ενεργοποίηση του χαρακτήρα παιχνιδιού, εφόσον ο χρήστης είναι φυσικό πρόσωπο. Βασικό στοιχείο της σύμβασης χρήσης είναι οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις, τους οποίους ο χρήστης αποδέχεται με την εγγραφή του. Η σύμβαση χρήσης ισχύει για τον κόσμο στον οποίο πραγματοποιεί εγγραφή ο χρήστης. Η σύμβαση χρήσης ισχύει για αόριστο χρονικό διάστημα και μπορεί να τερματιστεί ανά πάσα στιγμή από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη δίχως την τήρηση οποιασδήποτε προθεσμίας. Η διαδικασία θα πρέπει να γίνει εγγράφως, συνήθως μέσω email. Ο χρήστης δεν έχει δικαίωμα να απαιτήσει την ενεργοποίηση ενός χαρακτήρα παιχνιδιού ή τη συμμετοχή του στο παιχνίδι.

Ο πάροχος προσφέρει το παιχνίδι στο πλαίσιο των τεχνικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων του με διαθεσιμότητα της τάξης του 90% (ενενήντα τοις εκατό) κατά μέσο όρο ετησίως. Αυτό δεν περιλαμβάνει περιόδους κατά τις οποίες η χρήση του παιχνιδιού διακόπτεται ή παρεμποδίζεται για υποχρεωτικούς τεχνικούς λόγους ή λόγω απαιτούμενων εργασιών συντήρησης, κατά τις οποίες ο πάροχος δεν ευθύνεται για αυτές σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης. Δεν περιλαμβάνονται επίσης οι περίοδοι κατά τις οποίες δεν είναι δυνατή η πρόσβαση στους διακομιστές που χρησιμοποιεί ο πάροχος ή στο παιχνίδι μέσω του διαδικτύου λόγω τεχνικών ή άλλων προβλημάτων που δεν εμπίπτουν στη σφαίρα ελέγχου του παρόχου (ανωτέρα βία, υπαιτιότητα τρίτων κ.λπ.). Οι ίδιοι οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για την επάρκεια του λογισμικού και του υλικού που χρησιμοποιούν για το παιχνίδι και για τη διατήρησή τους σε ενημερωμένη κατάσταση.

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να εξελίσσει ή να τροποποιήσει το παιχνίδι, καθώς και να τερματίσει τη λειτουργία του δίχως την ανάγκη αιτιολόγησης. Η συμμετοχή στο παιχνίδι είναι δυνατή μόνο στην εκάστοτε τρέχουσα έκδοση και σύμφωνα με τους πιο πρόσφατους κανόνες που αντικαθιστούν πλήρως όλους τους παλαιότερους κανόνες.

§ 2 Χαρακτήρας παιχνιδιού

α) Όνομα
Κατά τη δημιουργία ενός χαρακτήρα παιχνιδιού, ο χρήστης εισαγάγει ένα όνομα («ψευδώνυμο»). Το όνομα πρέπει να είναι μοναδικό σε αυτόν τον κόσμο παιχνιδιού και θα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 χαρακτήρες με δυνατότητα χρήσης γραμμάτων, αριθμών, κενών και ορισμένων ειδικών χαρακτήρων. Ωστόσο, δεν είναι δυνατή η αποκλειστική χρήση αριθμών. Κατά την επιλογή του ονόματος λογαριασμού θα πρέπει να γίνονται σεβαστά τα δικαιώματα του ονόματος υπαρκτών προσώπων. Αυτό ισχύει και για την ονομασία ομάδων, για τις οποίες δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιηθούν ονομασίες υπαρκτών συλλόγων, εταιριών ή εμπορικών σημάτων. Ο χρήστης δεν δικαιούται την εκχώρηση και τη μονιμότητα ενός συγκεκριμένου ονόματος. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αλλάξει ονόματα χωρίς προειδοποίηση, ιδίως εάν παραβιάζουν τους προαναφερόμενους κανόνες.

β) Κωδικός πρόσβασης
Με τη δημιουργία του χαρακτήρα παιχνιδιού, ο χρήστης επιλέγει έναν κωδικό πρόσβασης για να αποκλείσει μη εξουσιοδοτημένους τρίτους από τον εν λόγω χαρακτήρα παιχνιδιού. Από αυτήν την άποψη, ο χρήστης φέρει πλήρη ευθύνη για την ασφάλεια του χαρακτήρα παιχνιδιού του. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον οκτώ χαρακτήρες, συμπεριλαμβανομένων γραμμάτων, αριθμών και ειδικών χαρακτήρων. Ο κωδικός πρόσβασης πρέπει να διατηρείται μυστικός. Η υπηρεσία εξυπηρέτησης πελατών του παρόχου δεν θα ζητήσει ποτέ από τους χρήστες τους κωδικούς πρόσβασής τους. Ο πάροχος δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την απώλεια περιεχομένου παιχνιδιού ως αποτέλεσμα ενός μη ασφαλούς κωδικού πρόσβασης ή της αποκάλυψης ενός κωδικού πρόσβασης σε τρίτους.

γ) Διεύθυνση email
Ανάλογα με τη μέθοδο εγγραφής, ο πάροχος θα ζητήσει από τους χρήστες να εισαγάγουν τη διεύθυνση email τους στον χαρακτήρα παιχνιδιού. Η διεύθυνση email απαιτείται για διάφορες λειτουργίες. Μεταξύ άλλων, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αντιστοίχιση χαρακτήρων παιχνιδιού στους χρήστες τους εάν ξεχάσουν τον κωδικό πρόσβασης. Ο χαρακτήρας παιχνιδιού μπορεί, επίσης, να ενεργοποιηθεί σε άλλη συσκευή. Χωρίς τη ρητή συγκατάθεση των χρηστών, ο πάροχος δεν θα προωθήσει τις διευθύνσεις email τους σε τρίτους, εκτός εάν είναι νομικά υποχρεωμένος να το πράξει. Ο χρήστης διαβεβαιώνει ότι είναι εξουσιοδοτημένος να παρέχει αυτήν τη διεύθυνση email και ότι δεν παραβιάζει τα δικαιώματα τρίτων με τη δήλωσή του αυτή. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες από την παροχή της διεύθυνσης email τρίτων. Εάν η διεύθυνση email που είναι αποθηκευμένη στον χαρακτήρα παιχνιδιού δεν ανήκει στον χρήστη, είναι άκυρη ή πρόκειται για διεύθυνση email βραχυπρόθεσμης χρήσης («trash mail»), ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να κλειδώσει ή να διαγράψει τον χαρακτήρα του παιχνιδιού.

δ) Ακύρωση
Οι χρήστες μπορούν να ακυρώσουν τη συμφωνία χρήστη με τον πάροχο ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας το στοιχείο «Διαχείριση» στον επιλογέα χαρακτήρα και διαγράφοντας τον χαρακτήρα παιχνιδιού από τον κόσμο του παιχνιδιού. Ως αποτέλεσμα της ακύρωσης, όλα τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που έχουν αποθηκευτεί από τον πάροχο (βλέπε ενότητα 9) σε σχέση με τον χαρακτήρα παιχνιδιού διαγράφονται μόλις αυτό είναι νομικά επιτρεπτό ή απαιτείται. Η παρεχόμενη διεύθυνση email θα αντικατασταθεί από έναν κατακερματισμό (αριθμητική τιμή). Η συμφωνία χρήστη δεν τερματίζεται μόνο με τη διαγραφή του χαρακτήρα από την επιλογή χαρακτήρα (όχι από τον κόσμο παιχνιδιού), την απεγκατάσταση μιας εφαρμογής από το smartphone ή το tablet ή την αποσύνδεση. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να αποκλείσει ή να διαγράψει χαρακτήρες παιχνιδιού που δεν έχουν χρησιμοποιηθεί για κάποιο χρονικό διάστημα.


§ 3 Δικαιώματα στα περιεχόμενα του παιχνιδιού

Στα πλαίσια της συμφωνίας χρήσης (βλέπε ενότητα 1), ο χρήστης λαμβάνει ένα απλό, μη μεταβιβάσιμο και μη εκχωρήσιμο δικαίωμα ιδιωτικής χρήσης για την κανονική λειτουργία του παιχνιδιού με τον καθιερωμένο χαρακτήρα παιχνιδιού του χρήστη και τα περιεχόμενα που σχετίζονται με αυτόν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Τα δικαιώματα χρήσης περιορίζονται στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης χρήσης, εκτός εάν ορίζεται μικρότερη διάρκεια για επιμέρους περιεχόμενα του παιχνιδιού. Οι χρήστες δεν αποκτούν κανένα ιδιοκτησιακό ή άλλο δικαίωμα επί του περιεχομένου του παιχνιδιού πέραν αυτών των δικαιωμάτων χρήσης. Αυτό ισχύει επίσης για τα περιεχόμενα παιχνιδιών που παραχωρήθηκαν στον χρήστη με το premium νόμισμα (βλέπε ενότητα 10). Όλα τα υπόλοιπα δικαιώματα παραμένουν στον πάροχο και στους συγγραφείς.

Οι χρήστες που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν τα περιεχόμενα του παιχνιδιού για καθαρά ιδιωτικούς σκοπούς εκτός του άμεσου παιχνιδιού πρέπει να έχουν την άδεια του παρόχου. Απαγορεύεται η προσφορά ή η απόκτηση περιεχομένου παιχνιδιού έναντι πληρωμής. Επίσης, δεν επιτρέπεται η μεταφορά χαρακτήρων παιχνιδιού και των στοιχείων πρόσβασης έναντι αμοιβής ή δωρεάν.

Ο πάροχος και, κατά περίπτωση, οι αντίστοιχοι δικαιοπάροχοι είναι οι κάτοχοι των πνευματικών δικαιωμάτων και των δικαιωμάτων χρήσης του παιχνιδιού. Απαγορεύεται η αντιγραφή ή η χρήση του περιεχομένου του παιχνιδιού, των περιγραφικών κειμένων ή του πηγαίου κώδικα.

Σε περίπτωση ερωτήσεων ή σε περίπτωση που διαπιστώσετε παραβάσεις ως προς τα δικά σας δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιώματα χρήσης, επικοινωνήστε άμεσα με τον πάροχο με λεπτομερείς πληροφορίες. Σε περίπτωση παροχής αιτιολογημένων πληροφοριών, θα ληφθούν άμεσα διορθωτικές ενέργειες.

§ 4 Τήρηση περισσότερων λογαριασμών (Multi-Accounting) / Διαδοχική χρήση λογαριασμού από περισσότερα άτομα (Account-Sharing) / Διαδοχική χρήση δεύτερου λογαριασμού (Account-Sitting)

Κάθε παίκτης έχει δικαίωμα χρήσης μόνο ενός χαρακτήρα παιχνιδιού ανά κόσμο παιχνιδιού. Σε περίπτωση που ένας παίκτης χρησιμοποιεί ταυτόχρονα περισσότερους χαρακτήρες παιχνιδιού, ενδέχεται να τιμωρηθεί με αποκλεισμό όλων των χαρακτήρων παιχνιδιού που χρησιμοποιεί. Ο κάθε χαρακτήρας παιχνιδιού επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από ένα μόνο άτομο. Απαγορεύεται το Account-Sharing, δηλαδή η κοινή χρήση ενός χαρακτήρα παιχνιδιού από πολλά άτομα. Αυτό δεν ισχύει για προσωρινό Account-Sitting. Σε αυτήν την περίπτωση, ένας χρήστης εξουσιοδοτεί έναν άλλο χρήστη να χρησιμοποιεί τον χαρακτήρα παιχνιδιού του για το χρονικό διάστημα που θα λείπει, το οποίο ανέρχεται από 24 ώρες έως 21 ημέρες. Καθ’ όλη τη διάρκεια, ο χρήστης του οποίου ο χαρακτήρας παιχνιδιού εκπροσωπείται από άλλον χρήστη δεν επιτρέπεται να συνδεθεί ή να παίξει. Ο εκπρόσωπος του λογαριασμού (Account-Sitter) δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιεί ταυτόχρονα περισσότερους από έναν χαρακτήρες παιχνιδιού και δεν επιτρέπεται να επιτίθεται σε χαρακτήρες παιχνιδιού που παίζει ο ίδιος.
Η διαδικασία του Account-Sitting εκτελείται υπό την ευθύνη του χρήστη του χαρακτήρα παιχνιδιού που εκπροσωπείται. Η προώθηση των στοιχείων σύνδεσης στον εκπρόσωπο του λογαριασμού (Account-Sitter) ενδέχεται να οδηγήσει σε ανεπιθύμητες τροποποιήσεις στον χαρακτήρα παιχνιδιού. Ο πάροχος δεν φέρει ευθύνη για τυχόν αλλαγές, απώλειες ή τη διαγραφή του χαρακτήρα παιχνιδιού. Συγκεκριμένα, ο πάροχος δεν ευθύνεται για πιθανή χρήση του premium νομίσματος (βλέπε § 10).

§ 5 Εκμετάλλευση σφαλμάτων & Scripting / Cheating

Ο πάροχος προειδοποιεί ρητά κατά της χρήσης τέτοιων προγραμμάτων με τη μορφή δέσμης ενεργειών (π.χ. bot) ή εισβολών. Ο μοναδικός σκοπός των τελευταίων είναι να βλάψουν τον υπολογιστή του χρήστη και συνήθως δεν έχουν το υποσχόμενο αποτέλεσμα. Όποιος εγκαθιστά προγράμματα από άγνωστους τρίτους από το διαδίκτυο διατρέχει μεγάλο κίνδυνο. Πριν από την εγκατάστασή τους, θα πρέπει πάντα να ελέγχονται για κακόβουλο λογισμικό, όπως δούρειους ίππους και ιούς. Όποιος εισαγάγετε τα στοιχεία πρόσβασής του σε δέσμες ενεργειών παιχνιδιών πρέπει να έχει κατά νου ότι τρίτοι μπορεί να αποκτήσουν πρόσβαση σε αυτά τα στοιχεία και να προβούν σε ανεπιθύμητες αλλαγές στον χαρακτήρα παιχνιδιού. Για τον λόγο αυτό, δεν επιτρέπεται η χρήση δέσμης ενεργειών και εισβολών: για την προστασία των ίδιων των χρηστών και τη διατήρηση ίσων ευκαιριών. Η χρήση τους μπορεί να οδηγήσει σε αποκλεισμό ή διαγραφή του χαρακτήρα παιχνιδιού χωρίς προειδοποίηση. Το ίδιο ισχύει για ενέργειες από τον χρήστη που επιφέρουν υπερφόρτωση του κόσμου παιχνιδιού (π.χ. Auto-Refresh) ή που ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία του παιχνιδιού. Απαγορεύονται οι αυτόματες ή ημιαυτόματες δέσμες ενεργειών, οι οποίες επεμβαίνουν στη βάση δεδομένων ή που ενεργοποιούν μηχανισμούς του παιχνιδιού. Σε περίπτωση παραβάσεων, ο αντίστοιχος λογαριασμός θα διαγραφεί ή θα αποκλειστεί δίχως προειδοποίηση. Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα απαίτησης αποζημίωσης στο ύψος της βλάβης που προκλήθηκε από τις επακόλουθες εργασίες διαχείρισης. Κάθε παίκτης φέρει την ευθύνη να ενημερώνει άμεσα τον πάροχο μέσω του εντύπου υποστήριξης σχετικά με σφάλματα του προγράμματος (bug) που διαπιστώνει. Η εκμετάλλευση σφαλμάτων του προγράμματος εις βάρος των άλλων τιμωρείται με αποκλεισμό του χαρακτήρα παιχνιδιού. Η ηθελημένη αναπαραγωγή ενός σφάλματος του προγράμματος επιτρέπεται μόνο εάν ο παίκτης λάβει σχετική εντολή από έναν υπάλληλο του τμήματος εξυπηρέτησης.

§ 6 Κανόνες συμπεριφοράς

Απαγορεύεται η αναφορά, η δημοσίευση συνδέσμων και η διαφήμιση που αφορά στα προϊόντα, προσφορές, σελίδες στο διαδίκτυο ή εταιρίες με οποιαδήποτε μορφή. Τα κείμενα, οι περιγραφές, τα ονόματα, τα ονόματα φατριών, οι περιγραφές φατριών, οι καταχωρήσεις στο φόρουμ, οι σύνδεσμοι και οι ενημερώσεις του χρήστη στο παιχνίδι δεν θα πρέπει να ξεπερνούν τα όρια του ηθικού, να καταπατούν την αξιοπρέπεια του ατόμου ή να παραβαίνουν τις διατάξεις του ισχύοντος δικαίου, ειδικά του δικαίου που αφορά στην προστασία των ανηλίκων. Ο πάροχος έχει το δικαίωμα τροποποίησης ή διαγραφής περιεχομένων ή συνδέσμων που παραπέμπουν σε τέτοιου είδους περιεχόμενα, καθώς και αποκλεισμού ή διαγραφής των αντίστοιχων χαρακτήρων παιχνιδιού των υπεύθυνων ατόμων. Παράλληλα, ενδέχεται να υπάρξουν και ποινικές διώξεις. Ο πάροχος δεν υιοθετεί τα κείμενα που αναγράφονται ή τους συνδέσμους που αναφέρονται από τους χρήστες. Πραγματοποιείται σχετικός δειγματοληπτικός έλεγχος και ακολουθούνται συγκεκριμένες πληροφορίες. Απαγορεύεται η αυτό-παρουσίαση χρηστών ως άλλοι χρήστες ή υπάλληλοι του τμήματος εξυπηρέτησης και του προσωπικού εξυπηρέτησης, ως διαχειριστές, ως Community Manager, ως πάροχοι κ.α. στο παιχνίδι και κυρίως στο φόρουμ, καθώς και η απειλή άλλων χρηστών με κυρώσεις από τέτοια πρόσωπα.

§ 7 Γλώσσα παιχνιδιού

Η επίσημη γλώσσα του παιχνιδιού και του φόρουμ στον εκάστοτε διακομιστή εξαρτάται από τη γλώσσα των κειμένων του παιχνιδιού στο διακομιστή. Οι περιγραφές χαρακτήρων, τα κείμενα φατριών και οι εσωτερικές ενημερώσεις σε ξένες γλώσσες ενδέχεται να οδηγήσουν σε αποκλεισμό ή διαγραφή του χαρακτήρα παιχνιδιού, διότι κατά αυτόν τον τρόπο δεν είναι δυνατή η τήρηση των κανόνων συμπεριφοράς. Εξαιρούνται τα αγγλικά ή λατινικά παραθέματα στην περιγραφή χαρακτήρων και φατριών.

§ 8 Επιβολή κανόνων

Για την επιβολή των κανόνων χρησιμοποιείται μια ομάδα που αποτελείται από Community Manager (CoMa), ειδικούς παίκτες και υπαλλήλους του τμήματος υποστήριξης. Η επικοινωνία μαζί τους πραγματοποιείται μέσω του εντύπου υποστήριξης και με αναφορά της διεύθυνσης email που έχει καταχωρηθεί στον χαρακτήρα παιχνιδιού, ώστε να εξασφαλίζεται η εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Σε περίπτωση που ένας χρήστης επιχειρήσει να παρακάμψει μια απόφαση του υπεύθυνου συνεργάτη απευθυνόμενος σε άλλον συνεργάτη για την ίδια υπόθεση, ενδέχεται να ακολουθήσει αποκλεισμός ή διαγραφή του χαρακτήρα παιχνιδιού του. Δεν υπάρχει δυνατότητα παραπόνων σχετικά με αυτό το θέμα, εφόσον έχει ακολουθηθεί η διαδικασία με το έγγραφο υποστήριξης.

§ 9 Προστασία δεδομένων

Για την εγγραφή στο παιχνίδι απαιτούνται ελάχιστα στοιχεία. Σε αυτά περιλαμβάνεται η διεύθυνση e-mail, ένας κωδικός για τη διαδικασία εισόδου και ένα ψευδώνυμο. Ο πάροχος χρησιμοποιεί τα στοιχεία σύμφωνα με την πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων και τηρώντας πιστά τις υπάρχουσες διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας (ΓΚΠΔ).

§ 10 Έξοδα

Το παιχνίδι παρέχεται εντελώς δωρεάν. Με την εγγραφή και κατά τη διάρκεια χρήσης του παιχνιδιού δεν προκύπτουν αυτόματα έξοδα. Βέβαια, ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να αποκτήσει premium νόμισμα που θα πιστωθεί στον χαρακτήρα παιχνιδιού του καταβάλλοντας ένα χρηματικό ποσό. Το νόμισμα αυτό πιστώνεται στον λογαριασμό του χρήστη που έκανε την παραγγελία. Οι τιμές αναγράφονται στο αντίστοιχο μενού του παιχνιδιού. Το premium νόμισμα μπορεί να χρησιμοποιείται για την αγορά πρόσθετων περιεχομένων, όπως ειδικά αντικείμενα, μέσα μεταφοράς ή άλλα πλεονεκτήματα στο παιχνίδι. Δεν είναι δυνατή η έγερση αξιώσεων ως προς τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων πλεονεκτημάτων. Οι μονάδες premium νομίσματος που απαιτούνται για τη χρήση τέτοιου περιεχομένου εμφανίζονται κατά τρόπο ευδιάκριτο σε κάθε περίπτωση. Καθώς η χρήση πρόσθετων περιεχομένων είναι δυνατή μόνο σε περίπτωση που υπάρχουν οι μονάδες του premium νομίσματος στον χαρακτήρα παιχνιδιού, δεν προκύπτουν μη αναμενόμενα έξοδα. Με τη χρήση μονάδων του premium νομίσματος, ο χρήστης αποκτάει ένα μη αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του επιλεγμένου πλεονεκτήματος, το οποίο ισχύει αποκλειστικά για τον εκάστοτε χαρακτήρα παιχνιδιού. Εφόσον στο παιχνίδι δεν αναφέρεται συγκεκριμένη χρονική διάρκεια ισχύος του πλεονεκτήματος, περιορίζεται στο χρονικό διάστημα ισχύος της σύμβασης. Ο πάροχος διατηρεί όλα τα δικαιώματα, πέρα από το περιορισμένο δικαίωμα χρήσης.

Το premium νόμισμα μπορεί να αποκτηθεί μέσω του μενού του λεγόμενου εμπόρου μανιταριών. Οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν τα διάφορα πακέτα εδώ. Οι χρήστες κάνουν την προσφορά τους για την αγορά του premium νομίσματος επιλέγοντας τα επιθυμητά αντικείμενα και τον επιθυμητό προσφερόμενο τρόπο πληρωμής στο online παιχνίδι ή στο παιχνίδι για κινητές συσκευές και επιβεβαιώνοντας την επιλογή με το κουμπί «Αγορά» ή κάνοντας κλικ στο επιλεγμένο πακέτο.

Μετά την επιλογή και ανάλογα με την πλατφόρμα, στην οποία χρησιμοποιείται το παιχνίδι, οι χρήστες προωθούνται σε έναν τρίτο πάροχο για την ολοκλήρωση της διαδικασίας πληρωμής.

Αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία πληρωμής, ο πάροχος πιστώνει το premium νόμισμα στον χαρακτήρα του παιχνιδιού. Η πίστωση αυτή αποτελεί, επίσης, την αποδοχή από τον πάροχο της σύμβασης αγοράς του premium νομίσματος.

Για τα παιχνίδια για κινητές συσκευές και στις πύλες των επιμέρους συνεργατών πωλήσεων, η σύναψη της σύμβασης μπορεί να διαφέρει από τη διαδικασία που περιγράφεται εδώ. Σε αυτές τις περιπτώσεις, οι χρήστες θα ενημερώνονται χωριστά για τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Ο πάροχος παρέχει διάφορους τρόπους πληρωμής, από τους οποίους ο χρήστης μπορεί να επιλέξει ελεύθερα. Για τον σκοπό αυτό, ο πάροχος διατηρεί επαγγελματικές σχέσεις με τρίτους φορείς, όπως για παράδειγμα με τράπεζες. Οι φορείς αυτοί συνάπτουν μερικώς ξεχωριστές συμβάσεις με τους χρήστες κατά τη διάρκεια πληρωμής. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ενδέχεται να συμπεριληφθούν οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις του φορέα. Ορισμένοι φορείς, κυρίως οι εταιρίες παροχής σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, συνάπτουν κύριες συμβάσεις με τον χρήστη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ο πάροχος παρέχει υπηρεσίες για τον αντίστοιχο φορέα, ο οποίος είναι ο δικαιούχος της αντίστοιχης απαίτησης προς τον χρήστη. Οι φορείς αυτοί ενεργούν για λογαριασμό τους και όχι για τον πάροχο. Σε περίπτωση ερωτήσεων, απευθυνθείτε στον αντίστοιχο φορέα ή στο δικό μας τμήμα εξυπηρέτησης.
Σε κάθε περίπτωση, τα προσωπικά δεδομένα που εισάγει ο χρήστης κατά τη διαδικασία πληρωμής δεν συλλέγονται, προωθούνται ή αποθηκεύονται από τον φορέα. Ο φορέας αποθηκεύει μόνο το ποσό του premium νομίσματος που αγοράστηκε σε σχέση με τον χαρακτήρα παιχνιδιού και κάθε σχετική πληροφορία, όπως η ώρα αγοράς.

Για την προστασία των νεαρών παικτών, στο παιχνίδι δεν υπάρχει η δυνατότητα κέρδους χρημάτων ή επένδυσης σε παίκτες (§ 6 παρ. 2 του νόμου περί προστασίας των ανηλίκων). Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι δυνατή η ανταλλαγή των μονάδων με πραγματικά χρήματα ή/και η επιστροφή τους. Οι μονάδες που δεν καταναλώνονται καταργούνται μετά τη λήξη της σύμβασης.

Εάν ο χρήστης είναι ανήλικος, η παραγγελία μονάδων του premium νομίσματος επιβεβαιώνει ρητά ότι του έχουν παρασχεθεί τα απαραίτητα μέσα για την πληρωμή τους για τον σκοπό αυτό ή για την ελεύθερη διάθεσή τους.

Από την 91η ημέρα μετά την πρόσφατη αγορά premium νομίσματος, ο φορέας θεωρεί ότι δεν θα χρησιμοποιηθεί οποιοδήποτε υπόλοιπο premium νόμισμα στον λογαριασμό χρήστη. Για τον χρήστη, δεν υπάρχουν άμεσες συνέπειες.

§ 11 Δικαίωμα υπαναχώρησης

Εάν σας πιστώνονται μονάδες ενός premium νομίσματος ως αντάλλαγμα για πληρωμή, έχετε νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις:

Πολιτική υπαναχώρησης

Δικαίωμα υπαναχώρησης

Έχετε το δικαίωμα υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση εντός δεκατεσσάρων ημερών χωρίς να αναφέρετε τον λόγο. Η προθεσμία υπαναχώρησης είναι δεκατέσσερις ημέρες από την ημερομηνία σύναψης της σύμβασης. Για να ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, πρέπει να μας ενημερώσετε (στοιχεία έκδοσης, Playa Games GmbH, Alstertor 9, 20095 Hamburg) σχετικά με την απόφαση υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση μέσω σχετικής δήλωσης (π.χ. επιστολή που αποστέλλεται ταχυδρομικώς, με φαξ ή email). Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το συνημμένο υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης, αλλά αυτό δεν είναι υποχρεωτικό. Προκειμένου να τηρηθεί η προθεσμία υπαναχώρησης, αρκεί να αποστείλετε τη γνωστοποίηση της υπαναχώρησής σας πριν από την προθεσμία υπαναχώρησης.

Συνέπειες της υπαναχώρησης

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από την παρούσα σύμβαση, θα σας επιστρέψουμε όλες τις πληρωμές που έχουμε λάβει από εσάς, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων παράδοσης (εκτός από τυχόν πρόσθετα έξοδα εάν επιλέξετε διαφορετική μέθοδο παράδοσης από τη φθηνότερη τυπική παράδοση που προσφέρουμε), αμέσως και το αργότερο εντός δεκατεσσάρων ημερών από την ημερομηνία κατά την οποία λάβαμε την ειδοποίηση υπαναχώρησής σας. Θα χρησιμοποιήσουμε την ίδια μέθοδο πληρωμής για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων που χρησιμοποιήσατε στην αρχική συναλλαγή, εκτός εάν έχουμε συμφωνήσει ρητά διαφορετικά, αλλά σε καμία περίπτωση δεν θα λάβετε αποζημίωση για την εν λόγω επιστροφή χρημάτων.

Λήξη του δικαιώματος υπαναχώρησης


Μόλις οι χρήστες πιστωθούν με premium νόμισμα, μπορούν να το χρησιμοποιήσουν στο παιχνίδι. Με την προτροπή του χρήστη, ο πάροχος θα ξεκινήσει αμέσως με την εκτέλεση της σύμβασης. Για τον σκοπό αυτό, ο χρήστης δηλώνει ήδη τη ρητή συγκατάθεσή του κατά τη σύναψη της υποκείμενης σύμβασης χρήσης και, κατ' επέκταση, με τη χρήση του αποκτηθέντος premium νομίσματος. Επιπλέον, ο χρήστης επιβεβαιώνει ότι γνωρίζει ότι παραιτείται από το νόμιμο δικαίωμα υπαναχώρησης. Αυτή η νομική συνέπεια διέπεται από το άρθρο 356 (5) του γερμανικού αστικού κώδικα.

Υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης


Εάν επιθυμείτε την υπαναχώρηση από τη σύμβαση, συμπληρώστε αυτό το έντυπο και αποστείλετέ το σε εμάς.

- Προς:
Playa Games GmbH
Alstertor 9
20095 Hamburg
5.1.2tmg@playa-games.info

(*) Διαγραφή κατά περίπτωση.

§ 12 Εναλλακτική επίλυση διαφορών

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρέχει μια ηλεκτρονική πλατφόρμα για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών. Μπορείτε να αποκτήσετε πρόσβαση στην πλατφόρμα επίλυσης διαφορών από τον ακόλουθο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/consumers/odr
Σε περίπτωση διαφωνιών όσον αφορά στη σύμβαση, θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για τη φιλική διευθέτηση μαζί σας. Πέραν τούτου, δεν είμαστε υποχρεωμένοι να συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών και δεν θα συμμετέχουμε σε οποιαδήποτε διαδικασία επίλυσης διαφορών ενώπιον επιτροπών διαιτησίας καταναλωτών.

§ 13 Αποποίηση ευθύνης

Ο πάροχος ευθύνεται χωρίς περιορισμός για όλες τις ζημιές σε σχέση με τη χρήση του παιχνιδιού μόνο σε περίπτωση πρόθεσης και βαρείας αμέλειας, συμπεριλαμβανομένης της πρόθεσης ή της βαρείας αμέλειας των εκπροσώπων ή των αντιπροσώπων του παρόχου, καθώς και για υπαίτια βλάβη της ζωής, της σωματικής ακεραιότητας ή της υγείας. Πέραν τούτου, ο πάροχος ευθύνεται μόνο σύμφωνα με τον νόμο περί ευθύνης προϊόντων, σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης ουσιωδών συμβατικών υποχρεώσεων -η εκπλήρωση των οποίων καθιστά πράγματι δυνατή την ορθή εκτέλεση της σύμβασης και στην τήρηση των οποίων ο χρήστης μπορεί να βασιστεί τακτικά- στον βαθμό που ο πάροχος έχει αποκρύψει δόλια το ελάττωμα ή έχει αναλάβει εγγύηση για την ποιότητα των προϊόντων. Σε περίπτωση υπαίτιας παραβίασης ουσιώδους συμβατικής υποχρέωσης, το ποσό της ευθύνης περιορίζεται στις ζημίες που ήταν προβλέψιμες κατά τη σύναψη της σύμβασης και που πρέπει να αναμένονται σε τυπικές περιπτώσεις.

§ 14 Τελική ρήτρα

Ο πάροχος διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί τους παρόντες όρους χρήσης
(α) σε περίπτωση αλλαγής της ισχύουσας νομικής κατάστασης,
(β) σε περίπτωση αλλαγής της δικαιοδοσίας του Ανώτατου Δικαστηρίου,
(γ) λόγω τεχνικής αναγκαιότητας,
(δ) για τη διατήρηση της λειτουργίας,
(ε) σε περίπτωση αλλαγών στις συνθήκες της αγοράς,
(στ) προς όφελος του χρήστη.

Καμία τροποποίηση δεν θα υπάρξει εάν η τροποποίηση θα επηρέαζε σημαντικά τη συμβατική ισορροπία μεταξύ των μερών. Οι χρήστες θα ενημερώνονται για τους τροποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις στον ιστότοπο του παρόχου και στο αντίστοιχο διαδικτυακό παιχνίδι και στο παιχνίδι για κινητές συσκευές το αργότερο τέσσερις εβδομάδες πριν από την προβλεπόμενη έναρξη ισχύος τους. Εναλλακτικά, ο πάροχος μπορεί να αποστείλει στον χρήστη τους τροποποιημένους γενικούς όρους και προϋποθέσεις μέσω email ή να αναφέρει ότι οι τροποποιημένοι γενικοί όροι και προϋποθέσεις μπορούν να προβληθούν στον ιστότοπο του παρόχου. Ο χρήστης μπορεί να αντιταχθεί στην τροποποίηση εντός τεσσάρων εβδομάδων. Μετά την εκπνοή της προθεσμίας ή εάν αποκτήσει εκ νέου πρόσβαση στο παιχνίδι, οι γενικοί όροι και προϋποθέσεις θεωρείται ότι έχουν γίνει αποδεκτοί. Ο πάροχος θα ενημερώσει τους χρήστες ξεχωριστά για τη σημασία της περιόδου των τεσσάρων εβδομάδων, το δικαίωμα εναντίωσης και τις νομικές συνέπειες της σιωπής.

Δεν είναι δυνατή η εκχώρηση απαιτήσεων του χρήστη σε τρίτους έναντι του παρόχου.

Ισχύει το Γερμανικό Δίκαιο εξαιρουμένων των εμπορικών διατάξεων του ΟΗΕ και των διατάξεων του Διεθνούς Ιδιωτικού Δικαίου. Αυτή η επιλογή του δικαίου δεν επηρεάζει τις υποχρεωτικές, σχετικές με την προστασία των καταναλωτών, διατάξεις της χώρας στην οποία ο χρήστης έχει τη συνήθη διαμονή του. Εφόσον ο χρήστης δεν ανήκει στη δικαιοδοσία κάποιου γερμανικού δικαστηρίου ή σε περίπτωση που ο χρήστης είναι έμπορος βάσει του γερμανικού εμπορικού κώδικα, το υπεύθυνο δικαστήριο για οποιαδήποτε υπόθεση είναι το αρμόδιο δικαστήριο της έδρας του παρόχου. Ο πάροχος έχει εξουσιοδότηση να απευθυνθεί στο δικαστήριο, το οποίο είναι αρμόδιο για τον χρήστη.

Εφόσον ορισμένοι όροι δε συμμορφώνονται, δε συμμορφώνονται πλέον ή δεν συμμορφώνονται πλήρως με τους ισχύοντες νομικούς κανονισμούς, εξακολουθούν να ισχύουν οι υπόλοιποι όροι.